gob stelt vervolgvragen over ‘chaos’ bij streekomroep BieOs

Het afgelopen jaar heeft de gob fractie aandacht gevraagd voor de situatie bij Streekomroep BieOs naar aanleiding van enkele krantenartikelen over het reizen en zeilen bij de omroep.

Het betreft de volgende krantenartikelen; Op 1 juli 2021 heeft in De Limburger een artikel gestaan met de titel “Volgend kopstuk vertrekt bij streekomroep BieOs: ‘Het is mijn omroep niet meer’. Een dag later stond het volgende artikel in de krant: ‘Ook penningmeester Hein Martens vertrokken bij streekomroep BieOs’. Eerder hebben er ook al een aantal zorgwekkende artikelen in de krant gestaan over de gang van zaken bij streekomroep BieOs, zoals ‘Meerdere vrijwilligers weg bij streekomroep BieOs: ‘Ik zie kapotgaan waar ik bijna dertig jaar aan heb gewerkt’ (13-11-2020) en ‘Voorzitter en secretaris streekomroep BieOs stappen op: meningsverschil over toekomst’ (29-11-2020).

Uit de artikelen bleek dat er voornamelijk vrijwilligers uit Stein actief zijn bij Streekomroep BieOs en dat het aandeel vrijwilligers uit Sittard-Geleen zeer gering is. Ook bestuurlijk zijn er problemen en zijn er diverse bestuurders opgestapt. Daarnaast wordt duidelijk dat het financieel erg moeilijk is en dat er onvrede heerst onder de vrijwilligers.

Al met al gaven de bovenstaande artikelen een zorgelijk beeld over de gang van zaken bij streekomroep BieOs, de gob fractie heeft dan ook destijds een aantal vragen aan het college van B&W gesteld.

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden en op 19 augustus 2022 heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van Marcel Boreas (voormalig medewerker van BieOs) waarin hij een uitvoerige uiteenzetting geeft van de gang van zaken bij BieOs.

Daarnaast heeft gob vernomen dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) die toezicht houdt op een onafhankelijke programmering inmiddels deels/geheel is opgestapt.

De gob fractie maakt zich nog altijd zorgen over de gang van zaken bij Streekomroep BieOs en heeft dan ook een aantal vragen aan het college van B&W gesteld.

Hieronder staan de vragen die de gob fractie heeft gesteld.

  1. Het college heeft in de antwoorden op de vragen destijds aangegeven in gesprek te gaan met het PBO en het bestuur van BieOs over de eisen die aan de omroep worden gesteld vanuit de Mediawet en de uitgangspunten die geformuleerd zijn in het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Wat zijn de bevindingen van deze gesprekken?
  2. Is er bij de Streekomroep inmiddels een nieuwe hoofdredacteur aangesteld, indien nee, waarom niet?
  3. Uit de antwoorden op de vragen die we destijds gesteld hebben blijkt dat er 25 vrijwilligers uit Sittard-Geleen actief zijn bij BieOs, 5 uit Beek en 45 uit Stein, hetgeen zou volgens het college geen invloed hebben op de aandacht voor het nieuws uit Sittard-Geleen. Uit een eigen inventarisatie blijkt dat er wel degelijk meer aandacht uitgaat naar Steinse items? Hoe ziet het college dit?
  4. Is het college bekend met het gegeven dat de PBO deels dan wel geheel is opgestapt? Indien ja, wat betekent dit voor de continuïteit van de omroep?
  5. De gemeente dient te zorgen voor een passende controle op de voorwaarden omschreven in het convenant. Voldoet de omroep aan de in het convenant omschreven voorwaarden?
  6. Wordt er door de gemeente controle uitgevoerd op het gevoerde beleid, aangezien de gemeente de grootste subsidievertrekker is?
  7. Wat wil en kan de gemeente doen met alle negatieve informatie die via (oud)medewerkers en krantenartikelen tot ons komen om de huidige crisis en bestuurlijke problemen op te lossen?

In de vragen die we destijds hebben gesteld inzake de toekomst van BieOs heeft het college het volgende aangegeven; In de eerste plaats dient de streekomroep te voldoen aan de eisen van de Mediawet wil de streekomroep ook in 2024 worden aangewezen door het Commissariaat voor de Media om gedurende 5 jaar (2025-2029) als lokale omroep media-aanbod te verzorgen voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Ons college ziet de toekomst van deze fusieomroep positief, indien er wordt gewerkt aan een verdere professionalisering en het bestuur van Bie Os streeft naar een vorm van lokale nieuwsvergaring te organiseren in Sittard-Geleen en Beek, zoals dat nu door Stein Lokaal wordt georganiseerd. Hoe kijkt het college hier inmiddels tegenaan?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *