gob stelt vragen aan het college van B&W inzake de status van de verbouw van Sportplaza Het Anker

Op dinsdag 5 september hebben de raadsleden Cliff Verjans, Jeroen Tholen en Marcel Claessens namens de gob fractie vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders inzake de status van de verbouw van Sportplaza Het Anker in Born.

Wat ging eraan vooraf?

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Sittard-Geleen een besluit genomen inzake het businessplan nieuwe plannen Het Anker, het besluit was als volgt:

 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de renovatievariant in de businesscase Het Anker, waarin tevens de lokale zwemvoorziening voor doelgroep- en instructiezwemmen is uitgewerkt. De renovatie van Het Anker betreft een brede configuratie met sporthal, tennisbanen inclusief tennisaccommodatie, voetbal(kunst/gras) velden inclusief voetbalaccommodatie;
 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering op basis van
  a. Het aangaan van een exploitatieovereenkomst van 2 x 10 jaar
  b. Gesprekken met de verenigingen samen met Het Anker en de gemeente
  c. Nader onderzoek extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen

De gob fractie heeft nadien niks meer vernomen over de voortgang in dit dossier, daarnaast hebben diverse verenigingen die gebruik maken van deze sportaccommodatie de gob fractie benaderd en hebben ze hun zorgen geuit over de gang van zaken en de voortgang in dit dossier. Vandaar dat de gob fractie een aantal vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders om helderheid te kregen omtrent de status in dit dossier.

Dit zijn de vragen die de gob raadsleden hebben gesteld:

 • 1.Beslispunt 2 begint met: In te stemmen met de verdere uitwerking van de plannen, exploitatiebegroting en financiering:
 • 1 A: Kan door het college inzicht worden gegeven in de verdere uitwerking van de plannen?
 • 1 B: Kan door het college inzicht worden gegeven in de exploitatiebegroting en de financiering?
 • 2.In beslispunt 2. B staat dat er gesprekken worden gevoerd met de verenigingen samen met
 • Het Anker en de gemeente, wat is de status hiervan en wat hebben deze gesprekken opgeleverd?
 • 3.In beslispunt 2. C staat dat er een nader onderzoek zal plaatsvinden naar extra investeringen en opbrengsten duurzaamheidsmaatregelen. Wat is het resultaat hiervan?
 • 4.Op welke wijze worden de gebruikers en de gemeente bij de planontwikkeling betrokken?
 • 5.Wat is het tijdspad waarbinnen de plannen gerealiseerd gaan worden?
  6.De gob fractie kan zich voorstellen dat gezien de economische omstandigheden (duurder geworden materialen, hogere arbeidskosten e.d.) en door de wensen van de gebruikers de kosten hoger uitvallen. Net zoals dit is gegaan bij Laco sport en recreatiecentrum Glanerbrook. Indien dit het geval, hoe zullen deze extra kosten worden gedekt?
  7.De toekomst van Sportplaza Het Anker is voor de gob fractie een belangrijk dossier. We vragen het college dan ook om ons van de ontwikkelingen in dit dossier ieder kwartaal op de hoogte te houden.

De gob fractie ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Cliff Verjans Raadslid gob
Jeroen Tholen Raadslid gob
Marcel Claessens Raadslid gob

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *