Leefbaarheid Holtum in het geding

Geachte voorzitter,

U kent de merkbelofte van gob, vanuit het hart, jong en oud, samen voor een leefbaar en economisch sterk Sittard-Geleen in dorp en stad. Een goede balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Zoals iedereen weet vinden er in het gebied om en nabij Holtum enorm veel ontwikkelingen plaats.

In Holtum wordt reeds jaren door de overheid, bedrijfsleven en andere partijen met de inwoners gesproken over maatregelen die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Tot afgelopen jaar werden allerlei grote projecten individueel opgepakt met de inwoners van Holtum. Afgelopen jaar is besloten om naast de individuele aanpak ook integraal naar het gebied in en rondom Holtum te kijken.

Op 6 november 2019 heeft in dat kader een zogenaamde “schetschuit” plaatsgevonden. Een bijeenkomst voor met name inwoners van Holtum, georganiseerd door PIO (Platteland In Ontwikkeling) Swentibold, in opdracht van de provincie Limburg. Tijdens deze bijeenkomst werd in kaart gebracht welke parels er in- en rondom Holtum zijn en welke problemen er allemaal zijn, vervolgens werd er opgehaald welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn. Al met al werd er integraal naar de problemen en oplossingen in dit gebied gekeken. Het resultaat was een wensenlijst met tal van maatregelen die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

De maatregelen hebben onder andere betrekking op de volgende onderwerpen:

 • Aanpak verkeersproblematiek Verloren van Themaatweg
 • Aanleg fiets/wandelpaadjes
 • Aanpak sluipverkeer van en naar VDL Nedcar
 • Aanpak verkeersproblematiek rondom VDL Nedcar
 • Behoud gemeenschapshuis Holtum
 • Verbetering natuur in het uitloopgebied nabij Holtum
 • Aanpak parkeren vrachtverkeer
 • Leefbaarheidsfonds voor Holtum

Een dergelijke bijeenkomst is ook georganiseerd voor de inwoners van Nieuwstadt. Bij de bijeenkomst was een stevige bestuurlijke delegatie aanwezig. Zo was de toenmalige wethouder, Eefje Joosten aanwezig en wethouders Kim Schmitz en Pieter Meekels, tevens was gedeputeerde van de provincie dhr. Hubert Mackus aanwezig, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en PIO Swentibold. Dit alles onder voorzitterschap van Herman Vrehen. Bovenstaand proces loopt naast het proces omtrent de uitbreiding van VDL Nedcar en de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur rondom de fabriek (PIP), maar zijn met elkaar verweven.

De gemeenteraad heeft op 14 mei 2020 een brief ontvangen van de provincie inzake de voortgang van het PIP. In deze brief wordt echter niet gesproken over de voortgang met betrekking tot de compensatie voor de leefbaarheid van de inwoners van Holtum en Nieuwstadt.

Tot op heden hebben de inwoners van Holtum niks meer vernomen. Het jarenlang praten over allerlei compensatiemaatregelen en vervolgens geen/weinig resultaten zien leidt tot de nodige frustratie bij de inwoners. Het wordt tijd voor duidelijkheid!

Het gob heeft meermaals aandacht gevraagd voor compensatiemaatregelen en het is dan ook tijd om boter bij de vis te doen!

Naar aanleiding hiervan heeft de gob fractie de volgende vragen aan het College van B&W;

 1. Wat is de status van het proces rondom de compensatiemaatregelen voor de inwoners van Holtum en Nieuwstadt?
 2. Wat is de positie en de rol van de provincie, de gemeente Sittard-Geleen en PIO Swentibold in relatie tot de compensatiemaatregelen?
 3. Hoe verhoudt het PIP zich ten opzichte van de compensatiemaatregelen?
 4. Hoeveel middelen zijn er geoormerkt voor de compensatiemaatregelen?
 5. Is het college bereid zich maximaal in te spannen om ervoor zorg te dragen dat er daadwerkelijk compensatiemaatregelen gerealiseerd gaan worden en indien mogelijk deze maatregelen zo snel mogelijk ter uitvoering te laten brengen.
 6. De inwoners van Holtum wachten op duidelijkheid, is het college bereid de inwoners te informeren over de voortgang met betrekking tot de compensatiemaatregelen.

We ontvangen graag een antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,
Raadslid gob-fractie
Marcel Claessens

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *