Patrick Brouwers vraagt college naar ondersteuning van lokale culturele infrastructuur

Door de coronacrisis kunnen veel activiteiten van culturele instellingen niet doorgaan waardoor de inkomsten dalen. Als gevolg daarvan komen onder andere veel (pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals in de problemen. Omdat deze lokale podia en organisaties essentieel zijn voor het cultuuraanbod, stelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2021 € 150 miljoen beschikbaar voor gemeenten om lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen. Het voornemen is om deze middelen in de decembercirculaire beschikbaar te stellen aan gemeenten. Volgens de bijlage van de Kamerbrief ontvangt onze gemeente iets meer dan € 1,3 miljoen.

Het behoud van de culturele infrastructuur in onze gemeente is naar mening van onze fractie van groot belang voor de leefbaarheid van onze Sittard-Geleense gemeenschap. Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Deze extra middelen zijn ervoor bedoeld om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Is het College voornemens om deze middelen ook volledig voor dit doel in te zetten? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunnen de cultuurdragers die zijn vermeld in de aanhef van deze brief zich ook bij de gemeente melden via het steunpunt ten behoeve van een aanspraak op de beschikbare middelen van 1.3 miljoen? Zoekt het College ook actief de cultuurdragers op die op dit moment de steun het hardst nodig hebben?
  3. Is het College bereid om de raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de omvang van de (financiële) schade bij culturele instellingen en het risico dat er voorzieningen gaan verdwijnen in onze gemeente?
  4. Is het College bereid om de raad in diezelfde raadsinformatiebrief te informeren over het afwegingskader dat wordt gebruikt bij de verdeling van deze middelen?
  5. Is het College bereid om de raad voor het zomerreces middels een extra raadsinformatiebrief te informeren over de resultaten van de besteding van deze extra middelen?

Graag zien wij uw antwoorden binnen de gestelde termijn tegemoet.

Hoogachtend,

namens de CDA-fractie Sittard-Geleen,
Patrick Brouwers, fractievoorzitter

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *